divendres, 6 de setembre de 2019

Matemàtiques


MATEMÀTIQUES
TEMES
OBJECTIUS
TEMA 1. SISTEMES  DE  NUMERACIÓ
·      Conèixer els nou primers ordres d’unitats i les equivalències entre ells.
·      Llegir, escriure i descompondre nombres de fins a nou xifres.
·      Reconèixer el valor posicional de cada xifra en nombres de fins a nou xifres.
·      Comparar i ordenar nombres de fins a nou xifres.
·      Aproximar nombres a les desenes, centenes i milenars.
·      Conèixer les regles de la numeració romana.
·      Llegir i escriure nombres en el sistema de numeració romana.
·      Conèixer i aplicar les passes precises per a resoldre un problema.
TEMA 2. LA SUMA, RESTA  I  MULTIPLICACIÓ  DE  NOMBRES  NATURALS.
·      Multiplicar per nombres de dues o més xifres, incloent zeros intermedis o al final en un dels factors.
·      Aplicar la propietat distributiva de la multiplicació respecte de la suma i de la resta.
·      Realitzar operacions combinades, amb parèntesis o sense, que incloguin sumes, restes i/o multiplicacions.
·      Estimar sumes, restes i/o multiplicacions, i aplicar aquestes estimacions en problemes.
·      Resoldre problemes utilitzant sumes, restes i/o multiplicacions.
·      Trobar el mínim comú múltiple i el màxim comú divisor dels nombres donats.
·      Cercar dades a un text i a un gràfic per obtenir informació i resoldre problemes.
TEMA 3. DIVISIÓ  DE  NOMBRES  NATURALS.
·      Conèixer els termes de la divisió.
·      Aplicar la prova de la divisió.
·      Diferenciar entre divisió exacta i sencera.
·      Realitzar divisions el divisor de les quals és un nombre d’una, dues o tres xifres.
·      Reconèixer canvis en els termes d’una divisió i aplicar aquests canvis en el càlcul d’algunes divisions.
·      Resoldre problemes amb dues o més operacions.
·      Cercar dades a una taula i/o un gràfic i utilitzar-los per resoldre problemes.


TEMA 4. FRACCIONS
·      Reconèixer els termes d’una fracció.
·      Llegir, escriure, interpretar i representar gràficament fraccions.
·      Calcular la fracció d’un nombre.
·      Identificar la fracció com a repartiment.
·      Comparar fraccions d’igual numerador o denominador.
·      Comparar fraccions amb la unitat.
·      Sumar fraccions d’igual denominador
·      Restar fraccions d’igual denominador.
·      Resol problemes sumant i restant fraccions.
·      Determinar si una fracció és equivalent a un nombre natural i calcular aquest nombre.
·      Obtenir fraccions equivalents a un nombre natural donat.
·      Reconèixer si una fracció és equivalent a una fracció donada.
·      Calcular fraccions equivalents a una fracció donada.
·      Resoldre problemes representant gràficament la situació.
·      Resoldre problemes mitjançant el mètode d’assaig i error.
TEMA 5. NOMBRES DECIMALS
·      Reconèixer les unitats decimals: dècima, centèsima i mil·lèsima i utilitzar les equivalències entre elles.
·      Escriure les unitats decimals en forma de fracció i en forma de nombre decimal.
·      Llegir i escriure nombres decimals.
·      Diferenciar la part sencera i decimal d’un nombre decimal.
·      Descompondre, ordenar i comparar nombres decimals.
·      Sumar i restar nombres decimals.
·      Multiplicar un nombre decimal per un de natural.
·      Multiplicar nombres decimals per la unitat seguida de zeros.
·      Dividir nombres naturals i decimals per la unitat seguida de zeros.
·      Resoldre problemes amb nombres decimals.
·      Resoldre problemes trobant la regla que segueix una sèrie de dades.
·      Resoldre problemes començant pel final.
TEMA 6. FRACCIONS DECIMALS  I  PERCENTATGES.
·      Reconèixer les fraccions decimals.
·      Expressar fraccions decimals en forma de nombre decimal i viceversa.
·      Conèixer i aplicar el concepte de percentatge.
·      Expressar percentatges en forma de fracció decimal i de nombre decimal.
·      Calcular percentatges d’un nombre.
·      Aplicar els percentatges en la resolució de problemes.
·      Resoldre problemes representant gràficament les dades.
TEMA 7. ESTADÍSTICA  I  PROBABILITAT
·      Comparar la probabilitat (més/menys/igual de probable que) de diversos successos en situacions quotidianes.
·      Calcular la probabilitat d’un succés i expressar-la en forma de fracció.
·      Construir situacions de probabilitat a partir d’una descripció donada.
·      Calcular la mitjana aritmètica d’un conjunt de dades.
·      Utilitzar la probabilitat i la mitjana per resoldre problemes de la vida quotidiana.
·      Resoldre problemes fent un diagrama d’arbre.
TEMA 8. LONGITUD, CAPACITAT  I  MASSA.
·      Identificar el metre com la unitat principal de longitud.
·      Reconèixer els múltiples i submúltiples del metre i les seves abreviatures.
·      Conèixer i aplicar les relacions entre el metre,els seus múltiples i submúltiples.
·      Passar d’una unitat de longitud a una altra.
·      Expressar, en una determinada unitat, longituds expressades en diferents unitats.
·      Estimar la longitud de distàncies i objectes quotidians.
·      Resoldre problemes reals en els que intervenen les unitats de longitud.
·      Representar gràficament un problema per entendre’l millor i resoldre’l.
·      Identificar el litre i el quilogram com unitats principals de capacitat i massa, respectivament.
·      Reconèixer els múltiples i submúltiples del litre i del gram, així com els múltiples del quilogram (tona i quintar).
·      Conèixer i aplicar les relacions entre les unitats de capacitat i entre les unitats de massa.
·      Expressar en una única unitat capacitats o masses donades en diferents unitats.
·      Estimar capacitats i masses de recipients o objectes.
·      Aplicar les unitats de capacitat i massa i les seves relacions en la resolució de problemes.
·      Resoldre problemes realitzant una taula per a recollir de forma organitzada les diferents solucions del mateix.
TEMA 9. ANGLES
·      Mesurar angles amb el transportador.
·      Traça angles d’una mesura donada.
·      Definir i identificar tipus d’angles: aguts, rectes, obtusos, plans i complets.
·      Identificar i traçar angles consecutius i adjacents.
·      Associar els girs de 90º, 180º, 270º i 360º amb els angles que determinen.
·      Obtenir la posició d’una figura després de realitzar un gir múltiple de 90º (90º, 180º, 270º o 360º)
·      Definir i traçar amb l’ajuda del regle i el compàs la mediatriu d’un segment i la bisectriu d’un angle.
·      Resoldre problemes realitzant un dibuix geomètric.
TEMA 10. FIGURES PLANES. PERÍMETRE  I ÀREA.
·      Classificar polígons segons el seu nombre de costats.
·      Diferenciar i traçar les diagonals d’un polígon.
·      Classificar els polígons en regulars i irregulars.
·      Reconèixer la circumferència i el cercle i els seus elements.
·      Classificar els triangles segons els seus costats.
·      Classificar quadrilàters i paral·lelògrams.
·      Reconèixer simetries i translacions.
·      Obtenir la figura simètrica i traslladada d’una figura donada.
·      Reconèixer i obtenir figures semblants.
·      Resoldre problemes imaginant el problema resolt.
·      Mesurar l’àrea d’una figura plana utilitzant com a unitat de mesura un quadrat unitat.
·      Dibuixar a un paper quadriculat figures d’una àrea determinada, donada en quadrats unitat.
·      Identificar les unitats de superfície (m2, dm2 i cm2) i les seves abreviatures.
·      Conèixer les equivalències entre les unitats de superfície, i passar d’unes a altres.
·      Calcular l’àrea de rectangles i quadrats.
·      Calcular l’àrea de figures planes descomposant-les en figures d’àrea coneguda (quadrats i rectangles).
·      Resoldre problemes reduint-los als altres coneguts.
TEMA 11. TEMPS  I DOBLERS.
·      Llegir i escriure l’hora en rellotges analògics i digitals.
·      Calcular el temps transcorregut entre dues hores donades.
·      Aproximar hores a la marca del rellotge més pròxima.
·      Identificar les unitats de temps.
·      Conèixer i aplicar les equivalències entre hores, minuts i segons.
·      Reconèixer totes les monedes i bitllets.
·      Resoldre problemes amb unitats de temps i diner.
·      Anticipar una solució aproximada en resoldre problemes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada