divendres, 6 de setembre de 2019

Català


CATALÀ
TEMES
OBJECTIUS
TEMA 1.
·           Llegir un text narratiu parant esment en l’entonació.
·           Detectar diferents registres lingüístics en un text narratiu.
·           Identificar estats d’ànim pel to de veu.
·           Usar un to de veu diferent segons el que es vol transmetre.
·           Reconèixer els elements que intervenen en la comunicació.
·           Utilitzar els signes de puntuació adequats al final de les oracions.
·           Aprendre a manejar el diccionari.
·        Utilitzar la pluja d’idees per a planificar un text.
·           Conèixer les fases del procés d’escriptura.
·           Identificar les característiques dels texts literaris.
·           Desxifrar codis de comunicació.
TEMA 2.
·           Familiaritzar-se amb el gènere teatral.
·           Identificar les característiques pròpies dels texts teatrals.
·           Utilitzar la veu com a tret definitori i característic de les persones.
·           Imitar veus de diferents personatges.
·           Identificar els substantius d’una oració.
·           Transformar el gènere i el nombre d’un substantiu.
·           Aprendre les normes de partició de paraules a final de línia.
·        Identificar paraules sinònimes.
·           Reconèixer paraules antònimes.
·           Emplenar correctament un qüestionari.
·           Distingir texts literaris en prosa i en vers.
Interpretar els resultats d’un qüestionari.


TEMA 3.
·           Llegir amb fluïdesa un text narratiu.
·           Identificar els motius que provoquen les accions d’una història.
·           Reconèixer diferents gèneres orals.
·           Intervenir ordenadament en una conversa.
·           Identificar adjectius i els substantius a què fan referència.
·           Repassar la concordança entre substantiu i adjectiu.
·           Conèixer les normes de l’accent gràfic.
·           Comprendre el concepte de família de paraules.
·           Aprendre els graus en què es poden utilitzar els adjectius.
·           Identificar la síl·laba tònica i l’accent gràfic.
·           Aprendre a mesurar versos.
·           Aprendre extreure informació de tots els elements d’un text.
TEMA 4.
·           Llegir un text narratiu en cadena.
·           Interpretar el sentit figurat d’un text narratiu.
·           Aprendre a seleccionar la informació en un text oral.
·           Presentar persones fent servir les tècniques adequades.
·           Conèixer les formes de l’article i la funció dins el grup nominal.
·           Conèixer paraules amb accent diacrític.
·           Comprendre el concepte de camp lèxic.
·           Elaborar cartells per anunciar un esdeveniment.
TEMA 5.
·           Comprendre i donar instruccions orals.
·           Identificar els pronoms personals i emprar-los correctament.
·           Identificar els elements que formen un verb.
·           Usar correctament la s i la z per representar el so s sonora.
·           Escriure texts sobre experiències personals.
·           Corregir un text d’acord amb unes condicions.
·           Localitzar de manera ràpida la informació en un text.
·           Deduir el significat d’una paraula pels elements que la componen.
·           Identificar els diferents significats de les paraules polisèmiques.
TEMA 6.
·           Familiaritzar-se amb les característiques dels texts populars.
·           Identificar errors de concordança.
·           Evitar les repeticions en un text oral.
·           Comprendre els conceptes de temps i mode.
·           Escriure correctament paraules amb c/qu, g/gu i j/g.
·           Diferenciar entre paraules simples i paraules compostes.
·           Aprendre estratègies per descriure un lloc.
TEMA 7.
·           Llegir i comprendre un text publicitari.
·           Conèixer els temps verbals.
·           Comprendre els conceptes de prefix i sufix.
·           Conèixer diversos sufixos i el significat que aporten.
·           Conèixer diversos prefixos que indiquen situació.
·        Repassar l’ús de r i rr.
·      Elaborar un cartell publicitari.
TEMA 8.
·           Conèixer les formes verbals de la primera conjugació.
·           Conèixer els sufixos amb què es formen els gentilicis.
·           Aprendre les regles d’ús de l’apòstrof.
·           Escriure el text d’un còmic.
TEMA 9.
·           Conèixer les formes verbals de la segona conjugació.
·           Utilitzar els signes de puntuació adequats al final de les oracions.
·           Aprendre els usos del punt i coma.
·           Aprendre les regles d’ús dels dos punts.
·           Escriure diàlegs a partir de texts narratius.
TEMA 10.
·           Conèixer les formes verbals de la tercera conjugació.
·           Aprendre les regles d’ús del guionet.
·           Aprendre a interpretar i a donar indicacions sobre la situació d’un lloc.
·           Aprendre estratègies per descriure un lloc.
·           Localitzar de manera ràpida la informació en un text.
·           Deduir el significat d’una paraula pels elements que la componen.
TEMA 11.
·           Conèixer diferents tipus de verbs: regulars i irregulars.
·           Aprendre com es formen les contraccions i les normes d’ús.
·           Llegir amb fluïdesa un text narratiu.
·           Aplicar el bagatge literari per fer hipòtesis de lectura.
·           Reconèixer dites i expressions populars en un discurs oral.
·           Aprendre tècniques per a participar en un debat. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada